www.seiferos.cz

O nás

 

Stará Řecká báje praví :

„ ….. Diův hněv se snesl i na Prométhea. Vládce bohů vyslal Héfaista s pomocníky, aby přikovali odbojného Prométhea nejpevnějšími řetězy k vysoké skále v pohoří Kavkazu. Vyslal za ním obrovského orla Seifera, aby každého dne trhal ostrým zobanem játra Prométhea a živil se jimi. V noci znovu játra dorůstala a orel měl ráno připravenou novou potravu …. „  

Tolik k báji, ve skutečnosti bůh Zeus na jméno dravce pozapomněl.

Vznik naší společnosti se váže k roku 1991, a to z podnětu tří nadšených sokolníků Jirky Hrotka, Zdeňka Fabiána a především Zdeňka Machaře.

Jméno společnosti vzniklo náhodně, kdy náš kolega v zaměstnání zapsal špatný název zákazníka. Na místo Zajdák „ZAYFERUS„ a pod tímto názvem jsme působili několik roků. Společnost byla vedena jako podnikatelský subjekt a právě s tím byly nemalé problémy.

První veřejná vystoupení proběhla formou výstav v brněnském regionu a letové ukázky dravců mohla společnost poprvé představit v Moravském krasu u jeskyně Balcarka, kde ji mohli návštěvníci zhlédnout po dobu čtyř let o letních prázdninách...

 

Více o společnosti Seiferos v sekci: Historie společnosti.

Zayferus - pravda a lež  (reakce na www.zayferus.cz)

Naše reakce na web J. Hrotka "Seiferos - jejich lži - parazit v akci"

Podrobná historie na starém webu (1991 - 2002)

 

Záznamy v obchodním rejstříku:

Seiferos o. p. s. - původní Zayferus o. p. s., do roku 1999 nadace Zayferus

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=588694&typ=UPLNY

Zayferus o. p. s. vzniklý až v roce 2001, s již ukradnutým názvem naším bývalým kolegou

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=602752&typ=UPLNY

 

 

 

STATUT

SEIFEROS CZ, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOSTPreambule

ZAYFERUS, obecně prospěšná společnost byla založena dne 1.2.1999, v souladu s § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Správní rada předala k 31.12. 2000 své odstoupení zakladatelům ZAYFERUS, o.p.s. Na svém zasedání rozhodli níže uvedení zakladatelé o změně statutu ve smyslu změny názvu, sídla, o doplnění podpory dalších stanic pro handicapované živočichy a jmenování nové správní rady.


Čl. I

Název a sídlo společnosti

 

Název společnosti:  SEIFEROS cz, o.p.s.

Sídlo společnosti:    Havlíčkova 387, 664 34 Kuřim

Právní forma:             obecně prospěšná společnost

IČO:                             25 55 81 02Čl. II

 Zakladatelé společnosti

 

1.Zakladateli společnosti jsou:             

Jiří Hrotek
bytem:  Havlíčkova 429, 664 34  Kuřim
r.č.:      650718/0064

Zdeněk Fabián
bytem: Nížkovice 218, 683 56  Vyškov
r.č.:       651 004/0680

Petr Svoboda
bytem: Havlíčkova 387, 664 34  Kuřim
r.č.:       660203/0941


Čl. III

Doba trvání společnosti

 

1.     Společnost je založena na dobu neurčitou


 
Čl. IV

Cíle společnosti, druh obecně prospěšných služeb, které budou společnost poskytovat

 

1. Cílem společnosti je: aktivní ochrana dravých ptáků se speciální orientací na osvětovou činnost s ekologickým zaměřením.

2.  Za tímto účelem obecně prospěšná společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby veřejnosti:

a) osvětová činnost – výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, vše s profesionálním výkladem pro děti i dospělé,

b) podpora mladých adeptů sokolnictví s důrazem na jejich výchovu a vzdělávání,

c) rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti se zvláštním důrazem na práci s mládeží a  jejich výchovu k ochraně životního prostředí,

d) příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody,                    

e) propagace a reprezentace českého sokolnictví ve světě,

f) prosazování ekologických způsobů ochrany polních kultur a měst před živočišnými škůdci

g) podpora činnosti Stanic pro handicapované živočichy, povolené výjimkou MŽP ČR podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se sídly:

-        Havlíčkova 387, 664 34 Kuřim

-        Nížkovice 218, 683 56 Vyškov

3. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb uvedených v odst.2 čl.III lze rozšířit nebo zúžit rozhodnutím správní rady společnosti, pokud se jejich další poskytování ukáže nadbytečným (tj. pokud o jejich poskytování nebude projeven zájem ze strany klientů) nebo se naopak vyskytne potřeba jeho rozšíření.

 

Čl V

  Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb


1. Společnost poskytuje služby dle čl.IV odst. 2 písm. a) –g) statutu společnosti za těchto podmínek:

ab a)  v souladu s příslušnými právními normami, zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s cílem zvýšení povědomosti široké veřejnosti o těchto právních normách a zejména o životě dravců, spolu s odborným výkladem jsou zaměřeny na osvětu,

ad b) všem adeptům z řad dětí a mládeže  - studentům, žákům základních škol, dětem v mateřských školách - kteří o danou problematiku projeví opravdový zájem (děti jsou seznamovány se základy sokolnictví, ale je v nich prohlubováno také ekologické cítění a vztah k životnímu prostředí, event. se účastní sokolnické školy),

ad c) všem adeptům z řad dětí a mládeže  - studentům, žákům základních škol, dětem v mateřských školách - zájem o ochranu přírody se stává každodenní náplní jejich volného času a současně je ochraňuje od trestné činnosti, zneužívání alkoholu a drog apod.,

ad d) adepty jsou všichni zranění dravci, kteří jsou odevzdáni do naší péče (na základě našeho působení na veřejnosti se stále více občanů dozvídá o této možnosti) – dravcům je poskytnuta komplexní diagnostika a léčebná péče, jsou obnoveny jejich letové a lovecké schopnosti a následně jsou vráceni do volné přírody,

ad e) prezentace českého sokolnictví na mezinárodních sympóziích, prezentacích a výstavách s cílem zvýšit povědomí zahraniční odborné veřejnosti o odborné úrovni a profesionalitě českého sokolnictví,

ad f) odborná a konzultační činnost je nabízena všem subjektům s cílem upřednostnit využívání dravců jako přirozených nepřátel holubů, havranů a hrabošů – v konečném důsledku to vede ke snížení nutnosti chemické ochrany polních kultur a měst a následnému pozitivnímu dopadu na životní prostředí,

ad g) Stanice pro handicapované živočichy je celoročně otevřena všem zraněným a nemocným dravcům, je poskytována komplexní diagnostická a léčebná péče a výchova k návratu do volné přírody – činnost Stanice je zaměřena také na prevenci.

2.  Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky poskytovaných služeb tehdy, dojde-li tím k rozšíření okruhu jejich uživatelů.

 

Čl. VI

Orgány společnosti


 

Orgány společnosti jsou:

a)      správní rada

 

Čl. VII

Správní rada společnosti
 

1.  Správní rada má 3 členy.

2.  Členy správní rady jsou:

Martin Mikš
bytem: Havlíčkova 470, 664 34  Kuřim               
r.č.:     730427/4802
funkční období od 1.4. 2002 do 31.3. 2008

Ladislav Skokan
bytem: Šafaříkova 5, 695 01 Hodonín  předseda rady
r.č.:      680711/0332
funkční období od 1.1. 2001 do 31.12. 2007

Martin Mráz
bytem: Bezručova 1104, 664 34 KUŘIM
r.č.:      710709/3840
funkční období od 1.1. 2001 do 31.12. 2007

3.  Funkční období členů správní rady je šestileté s výjimkou první správní rady

4.  Správní rada volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady.

5.  Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále, pokud se bez omluvy nezúčastní nejméně dvou jednání správní rady.

6.  Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

7.  K rozhodnutí správní rady o změně statutu, o sloučení společnosti nebo o jejím zrušení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.   Správní rada jedná jménem společnosti takto:

a)  v běžných záležitostech zastupuje společnost její ředitel. Rozsah těchto pravomocí je obsažen ve jmenovací listině, kterou mu udílí správní rada společnosti.

b)  v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo s uzavíráním smluv s plněním nad 50.000 Kč, jednají společně nejméně dva členové správní rady. K napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí oba své podpisy.

c)   v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo s uzavíráním smluv s plněním nad 150.000 Kč, jednají společně všichni členové správní rady. K napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své podpisy.

9.   Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti § 13 odst. 1 písm. a-1) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:

a)    změně a doplnění statutu společnosti,

b)   termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období,

c)    schvaluje interní předpisy organizace.

10. Správní rada je volena, s výjimkou první správní rady, stávajícími členy správní rady na návrh zřizovatelů společnosti.

11. Organizační podmínky jednání správní rady mohou být obsahem vnitřních předpisů společnosti, které zpracovává správní rada.
 

Čl. VIII

Zveřejnění výroční zprávy

1.    Společnost zpracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.

2.   Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle společnosti v úředních hodinách.
 

Čl. IX

Zrušení společnosti

1.  Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady tato současně určí obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti.
 

Čl. X

Závěrečná ustanovení


1.  Nestanoví-li statut jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

2.  Tento statut byl schválen správní radou dne 30.3.2002.

3.  Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.

4. Správní rada není oprávněna měnit účel společnosti dle čl. III tohoto statutu, kromě nutného rozšíření nebo zúžení okruhu poskytovaných obecně prospěšných služeb.

5. Tento statut se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý člen zakladatel, jeden bude uložen v dokumentaci společnosti a jeden obdrží rejstříkový soud.

 


 V KUŘIMI dne 30.3. 2002

PRO PODROBNOSTI KLIKNĚTE ZDE

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

 

Zayferus o.p.s. => Seiferos o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

Seiferos cz, o.p.s. 

(2002 - nyní)


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com